* آموزش رایگان زبان آلمانی *
آموزش رایگان و آنلاین گرامر, لغت دانی, تلفظ و اصطلاحات زبان آلمانی

 
تاريخ : جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸

در این بخش به بیان طریقه سوال کردن با کلمه سوالی Wann (چه وقت؟) و پاسخ دادن به این سوالات می‌پردازیم. تمرین‌های زیر را تکرار کنید.

 

مهمانی چه زمانیست؟

?Wann ist die Party

مهمانی امروز است.

.Die Party ist heute

مهمانی فرداست.

.Die Party ist morgen

مهمانی هفته بعد است.

.Die Party ist nächste Woche

مهمانی روز دوشنبه است.

.Die Party ist am Montag

امتحان چه زمانیست؟

?Wann ist das Examen

امتحان امروز است.

.Das Examen ist heute

امتحان فرداست.

.Das Examen ist morgen

امتحان هفته بعد است.

.Das Examen ist nächste Woche

امتحان روز دوشنبه است.

.Das Examen ist am Montag

"همه درس های تمرین و تکرار"ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸

در این بخش سعی می‌کنیم استفاده از صفت‌های ساده را در جمله‌ها تمرین کنیم. جمله‌های زیر را بلند بخوانید.

توجه داشته باشید که هر صفت در زبان آلمانی می‌تواند چند معادل در فارسی داشته باشد.

معلم خوب است.

.Der Lehrer ist gut

استاد سرگرم کننده است.

.Die Professorin ist interessant

مادر بزرگ من مسن است.

.Meine Großmutter ist alt

ماشین من قرمز است.

.Mein Wagen ist rot

آیا خانه شما سفيد است.

?Ist Ihr Haus weiß

آیا شما جوان هستید.

?Sind sie jung

هوا بد است.

.Das Wetter ist schlecht

خودکار نو است.

.Der Kuli ist neu

آیا آن موزه قدیمی است.

?Ist das Museum alt

من جوان هستم.

.Ich bin jung

تو کوچکی فلیکس.

.Du bist klein, Felix

"همه درس های تمرین و تکرار"ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : سه شنبه نهم تیر ۱۳۸۸
این مجموعه را با استفاده از ۵۰ فعل معرفی شده به عنوان پرکاربردترین افعال زبان آلمانی ایجاد کرده‌ام. این افعال به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

کار کردن arbeiten

bekommen گرفتن, به دست آوردن

bleiben ماندن, نگه داشتن

brauchen نیاز داشتن, محتاج بودن

bringen آوردن, هدیه دادن, حمل کردن

denken فکر کردن, اعتقاد داشتن

essen خوردن

fahren راندن, رفتن , مسافرت کردن

finden پیدا کردن, کشف کردن, عقیده داشتن

fragen پرسیدن, جویا شدن

geben دادن , عطا کردن, هدیه کردن

gehen رفتن, قدم زدن, حرکت کردن

gehören تعلق داشتن, مربوط بودن

glauben تصور کردن, اعتقاد داشتن

haben داشتن

heißen نام گذاری کردن, دستور دادن, معنی داشتن

helfen کمک کردن, پشتیبانی کردن

hören شنیدن, گوش دادن

kaufen خریدن

kennen دانستن, آشنا بودن با

kommen رفتن , اتفاق افتادن

können توانستن

lassen اجازه دادن, ترک کردن

laufen دویدن, قدم زدن, عمل کردن

legen قرار دادن

liegen قرار گرفتن, دراز کشیدن

machen ساختن, انجام دادن

mögen دوست داشتن, خواستن

müssen مجبور بودن

nehmen گرفتن

sagen گفتن

schlafen خوابیدن, خوابیده بودن

schlagen زدن, شکست دادن

sehen دیدن, نگاه کردن, تماشا کردن

sein وجود داشتن, بودن

setzen قرار دادن, نشاندن

sitzen نشستن

spielen بازی کردن, اجرا کردن, نواختن

sprechen صحبت کردن, ادا کردن

stehen ایستادن, وجود داشتن

stellen قرار دادن, ایستاداندن

sterben مردن

tragen حمل کردن, پوشیدن, تحمل کردن

treffen زدن, آسیب رساندن, ملاقات کردن

tun انجام دادن, کردن

werden شدن, تبدیل شدن

wissen دانستن, اطلاع داشتن

wohnen زندگی کردن, ساکن بودن

wollen خواستن, قصد داشتن

ziehen کشیدن, جذب کردن

 ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۸

در این بخش با کاربردهای مختلف ضمایر زبان آلمانی به ویژه ضمایر فاعلی آشنا می‌شویم.

در موقع تکرار تمرین‌ها به کاربردهای مختلف ضمیر Sie و همچنین تفاوت ضمیر فاعلی Ihr (دوم شخص جمع) و ضمیر ملکی Ihr (مال شما) توجه داشته باشید.

Ich bin Iraner.

.من ایرانی (مذکر) هستم

Ich bin Iranerin.

.من ایرانی (مونث) هستم

Bist du Deutscher?

آیا تو آلمانی هستی؟

Sind Sie Deutsche?

آیا شما (رسمی) آلمانی هستید؟

Wo seid ihr?

شما (جمع غیر رسمی) کجا هستید؟

Wir sind in Deutschland.

.ما در آلمان هستیم

Sie sind nicht weit von hier.

.آنها از اینجا دور نیستند

Wo ist Ihr Vater?

.پدر شما کجاست

Er ist in Hamburg.

او در هامبورگ است

Wo ist Ihre Freundin?

دوست تو (مونث) کجاست؟

Sie ist in Österreich.

او در اتریش است.

Wo ist Ihr Heft?

دفتر شما (رسمی) کجاست؟

Es ist zu Hause.

.آن) در خانه است)

"همه درس های تمرین و تکرار"ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸
با وجود نوشتن تلفظ لغات در مجموعه‌های لغت دانی ارائه شده. اما خیلی از زبان آموزان درباره طرز درست تلفظ کردن واژه سوال کردند به همین دلیل این راهنما را برای طریقه نصب text to speech آلمانی آرائه می‌کنم.

امیدوارم در مراحل نصب با مشکلی رو به رو نشوید.

برای نصب پکیچ text to speech ابتدا باید نرم افزار MS reader را از اینجا دانلود (3.58Mb) و نصب کنید.

پس از اتمام مراحل نصب, پکیج text to speech را از اینجا دانلود (5,88Mb) و نصب می‌کنید.

اگر مراحل نصب را به درستی انجام داده باشید می‌توانید در بابیلون دیکشنری خود در قسمت Configuration قسمت Voice تلفظ آلمانی را با نام LH anna و LH stefan انتخاب کنید.

 text to speech

پس از نصب پکیج شما می‌توانید نه تنها در بابیلون دیکشنری بلکه در هر برنامه‌ای که از text to Speech ویندوز استفاده می‌کند تلفظ و خواندن آلمانی واژه‌ها را داشته باشید.ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۸

در جمله‌های پایین با ضمایر فاعلی بیشتر آشنا می‌شوید. جمله‌های زیر را با صدای بلند تمرین کنید.

 

من آمریکایی هستم.

.Ich bin Amerikaner

من آمریکایی (مونث) هستم.

.Ich bin Amerikanerin

آیا تو آلمانی هستی؟

?Bist du Deutscher

آیا شما آلمانی هستید؟

.Sind Sie Deutsche

شما کجا هستید؟

?Wo seid ihr

ما در آلمان هستیم.

.Wir sind in Deutschland

آنها از اینجا دور نیستند.

.Sie sind nicht weit von hier

پدر شما کجاست؟

?Wo ist Ihr Vater

او در هامبورگ است.

.Er ist in Hamburg

دوست (مونث) شما کجاست؟

?Wo ist Ihre Freundin

او (مونث) در اتریش است.

.Sie ist in Österreich

دفترچه شما کجاست؟

?Wo ist Ihr Heft

آن در خانه است.

.Es ist zu Hause

"همه درس های تمرین و تکرار"ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۸

تمرین زیر مربوط به ضمایر ملکی ساده mein و Ihr است. توجه داشته باشید که ضومیر ملکی Ihr با توجه به بزرگ بودن حرف اول مربوط به حالت مودبانه (و نه سوم شخص مونث) است.

جمله‌های زیر را تمرین کنید.

پدر شما کجاست؟

?Wo ist Ihr Vater

پدر من در خانه است.

.Mein Vater ist zu Hause

خواهر شما کجاست؟

?Wo ist Ihre Schwester

خواهر من در هامبورگ است.

.Meine Schwester ist in Hamburg

مادر بزرگ شما کجاست؟

?Wo ist Ihre Großmutter

مادربزرگ من در رم است.

.Meine Großmutter ist in Rom

آیا عمو/دائی شما در رم است؟

?Ist Ihr Onkel in Berlin

نه, عمو/دائی من در برلین نیست.

.Nein, mein Onkel ist nicht in Berlin

عمو/دائی من در هایدلبرگ است.

.Mein Onkel ist in Heidelberg

آیا دوست (مونث) شما در خانه است؟

?Ist Ihre Freundin zu Hause

نه, دوست من در خانه نیست.

.Nein, meine Freundin ist nicht zu Hause

دوست من در آمریکا است.

.Meine Freundin ist in Amerika

آیا خودروی شما اینجاست؟

?Ist Ihr Auto hier

نه, خودروی من از اینجا دور است.

.Nein, mein Auto ist weit von hier

"همه درس های تمرین و تکرار"ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۸
در این بخش به تعدادی از افعال کاربردی در زبان آلمانی می‌پردازیم. افعال زیر همگی از جمله افعال با قائده هستند. برای صرف آنها می‌توانید از قوائد گرامر کمک بگیرید.

'antvɔrtən

جواب دادن, پاسخ دادن

antworten

'arbaitən

کار کردن

arbeiten

'blɪkən

نگاه کردن, خیره شدن

blicken

'brauxən

نیاز داشتن

brauchen

'daŋkən

تشکر کردن

danken

'fra:gən

سوال کردن, پرسیدن

fragen

'glaubən

اعتقاد داشتن

glauben

'kɔstən

ارزش داشتن, بها داشتن

kosten

lεrnən

یادگرفتن, آموختن

lernen

'li:bən

دوست داشتن

lieben

'maxən

درست کردن, ساختن, انجام دادن

machen

'mi:tən

کرایه کردن

mieten

'rauxən

سیگار کشیدن

rauchen

'raizən

مسافرت کردن

reisen

rezεr'vi:rən

رزرو کردن

reservieren

'za:gən

گفتن

sagen

∫ɪkən

فرستادن, ارسال کردن

schicken

'ze:ən

دیدن

sehen

∫pi:lən

بازی کردن, نواختن

spielen

'zənxən

جستن, گشتن

suchen

'tantsən

رقصیدن

tanzen

telefo'ni:rən

تلفن کردن

telefonieren

'vartən

صبر کردن, منتظر بودن

warten

'vo:nən

ساکن بودن, زندگی کردن

wohnen

tsaigən

نشان دادن

zeigen

 ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۸

حرف Ü

متاسفانه حرف Ü نیز فاقد معادل در زبان فارسی یا انگلیسی است. باید توجه داشته باشید که در برخی موارد حرف Y صدایی کاملا مشابه با ü دارد. این حرف صدادار به دو صورت تلفظ می‌شود.

 

ü کوتاه: همانطور که گفته شد این حرف فاقد معادل تلفظی فارسی است اما برای تلفظ آن می‌توانید فک خود را بسته, لب‌های خود را گرد کنید و صدای او را به صورت کوتاه تلفظ کنید.

 

Rhythmus

Rücken

Mücke

Glück

rtms

rk

m

glk

صدای  üکوتاه در حروف فونتیک به صورت  نمایش داده می‌شود.

 

ü بلند: این صدا شبیه به صدای ü کوتاه اما کشیده‌تر تلفظ می‌شود. در صورتی که حرف ü در واژه‌ای به صورتüh  حتما به صورت کشیده تلفظ می‌شود.

 

Pseudonym

Lüge

führen

rühren

psɔydo'ny:m

'ly:gə

'fy:rən

'ry:rən

صدای ü بلند در حروف فونتیک به صورت y: نمایش داده می‌شود.

" همه درس‌های تلفظ "ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۸
 

امتحان

die Prüfung (en)

'pry:f

وقت نهار

die Mittagspause

mɪta:kpauzə

لغتنامه

das Wörterbuch (ü, er)

vœrtbu:x

قیچی

die Schere (n)

∫e:rə

پاک کن

das Radiergummi (s)

ra'di:rəngmi

کتاب

das Buch (ü, er)

bu:x

مداد

der Bleistift (e)

blai∫tɪft

کیف مدرسه

die Schultasche (n)

∫u:lənta∫ə

خودکار

der Kugelschreiber / der Kuli

ku:g∫raib

گچ

die Kreide

kraidə

دفتر

das Heft (e)

hεft

برگ کاغذ

das Blatt Papier

blat pa'pi:

ماشین حساب

der Taschenrechner (-)

ta∫ən'rεçn

مشق

die Hausaufgaben

 

نمره

die Noten

no:tən

درس

der Kurs (e)

krs

نیمسال

das Semester (-)

ze'mεst

نهار

das Mittagessen

mɪta:kεs

سرویس مدرسه

die Schulsachen

∫u:lzaxə

خط کش

das Lineal (e)

line'a:l

پسر

der Junge (n)

'jŋə

دوست (m)

der Freund (e)

frɔynt

دانش آموز (m)

der Schüler (-)

∫y:l

 دانشجو (m)

der Student (en)

∫tu'dεnt

معلم (m)

der Lehrer (-)

'le:r

دختر

das Mädchen (-)

'mε:tçən

دوست (f)

die Freundin (nen)

'frɔyndɪn

دانش آموز (f)

die Schülerin (nen)

∫y:lərɪn

دانشجو (f)

die Studentin (nen)

∫tu'dεntɪn

معلم (f)

die Lehrerin (nen)

'le:rərɪn

سخت

schwer

∫ve:

راحت

leicht

laiçt

تعطیلات

die Ferien (pl.)

'fe:rənارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۸

جمله‌های زیر طریقه سوال کردن درباره محل را نشان می‌دهد. سوالات و جواب‌ها را بلند تکرار کنید.

 

خلبان کجاست؟

؟Wo ist der Pilot

حلبان در هانوور است.

.Der Pilot ist in Hannover

کتابخانه کجاست؟

؟Wo ist die Bibliothek

کتابخانه از اینجا دور است.

.Die Bibliothek ist weit von hier

موزه کجاست؟

؟Wo ist das Museum

موزه از اینجا دور نیست.

.Das Museum ist nicht weit von hier

پرفسور کمپ کجاست؟

؟Wo ist Professor Kamps

پرفسور کمپ در خانه است.

.Professor Kamps ist zu Hause

آیا خانم کمپ در خانه است؟

؟Ist Frau Kamps zu Hause

بله, خانم کمپ در خانه است.

.Ja, Frau Kamps ist zu Hause

نه, خانم کمپ در خانه نیست.

.Nein, Frau Kamps ist nicht zu Hause

خانم کمپ در برلین است.

.Frau Kamps ist in Berlin

آیا عمه/خاله شما در خانه است؟

؟Ist Ihre Tante zu Hause

بله, عمه/خاله من در خانه است.

.Ja, meine Tante ist zu Hause

نه عمه/خاله من در خانه نیست.

.Nein, meine Tante ist nicht zu Hause

عمه/خاله من در لهستان است.

.Meine Tante ist in Polen

"همه درس های تمرین و تکرار"ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۸

جمله‌های زیر طریقه سوال کردن با was را نشان می‌دهد. سوالات و جواب‌ها را بلند تکرار کنید.

آن یک کتاب است یا یک دفتر؟

?Ist das ein Buch oder ein Heft

آن یک کتاب است.

.Das ist ein Buch

آن یک کتابخانه است یا یک دبیرستان؟

Ist das eine Bibliothek oder ein Gymnasium?

آن یک کتابخانه است.

.Das ist eine Bibliothek

آن چیست؟

?Was ist das

آن رایانه من است.

.Das ist mein Computer

آن چیست؟

?Was ist das

آن روزنامه من است.

.Das ist meine Zeitung

آن چیست؟

?Was it das

آن یک رودخانه است.

.Das ist ein Fluss

آن چیست؟

?Was ist das

آن یک ساعت است.

.Das ist eine Uhr

آیا آن یک آپارتمان است؟

?Ist das eine Wohnung

بله, آن یک آپارتمان است.

.Ja, das ist eine Wohnung

نه, آن یک آپارتمان نیست.

.Nein, das ist keine Wohnung

آن یک خانه است.

.Das ist ein Haus

آیا آن یک مداد است؟

?Ist das ein Bleistift

بله, آن یک مداد است.

.Ja, das ist ein Bleistift

نه, آن یک مداد نیست.

.Nein, das ist kein Bleistift

آن یک خودکار است.

.Das ist ein Kuli

آیا آن یک شهر است.

?Ist das eine Stadt

بله, آن یک شهر است.

.Ja, das ist eine Stadt

"همه درس های تمرین و تکرار"ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۸

سوالات بله/خیر و زیر را پرسیده و سپس به آنها جواب دهید.

آیا او عمو/دائی است؟

?Ist das der Onkel

بله, او عمو/دائی است.

.Ja, das ist der Onkel

نه, او عمو/دائی نیست.

.Nein, das ist nicht der Onkel

او پدر بزرگ است.

.Das ist der Großvater

آیا او یک دوست است؟

?Ist das ein Freund

بله, او یک دوست است.

.Ja, das ist ein Freund

نه, او یک دوست نیست.

.Nein, das ist kein Freund

او برادر من است.

.Das ist mein Bruder

آیا او مادر بزرگ است؟

?Ist das die Großmutter

بله, او مادر بزرگ است.

.Ja, das ist die Großmutter

نه, او مادر بزرگ نیست.

.Nein, das ist nicht die Großmutter

او عمه/خاله من است.

.Das ist meine Tante

آیا او یک دوست (مونث) است؟

?Ist das eine Freundin

بله, او یک دوست است.

.Ja, das ist eine Freundin

نه, او یک دوست است.

.Nein, das ist keine Freundin

او خواهر من است.

.Das ist meine Schwester

 ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۸

جمله‌های زیر را بلند تکرار کنید.

او کیست؟

?Wer ist das

او یک دوست است.

Das ist ein Freund

او کیست؟

?Wer ist das

او یک دوست (مونث) است.

Das ist eine Freundin

او کیست؟

?Wer ist das

او برادر من است.

Das ist mein Bruder

او کیست؟

?Wer ist das

او خواهر من است.

Das ist meine Schwester

او کیست؟

?Wer ist das

او عمو/دائی من است.

Das ist mein Onkel

او کیست؟

?Wer ist das

او عمه/خاله من است.

Das ist meine Tante

او کیست؟

?Wer ist das

او پدربزرگ من است.

Das ist mein Großvater

او کیست؟

?Wer ist das

او دختر من است.

Das ist meine Tochter

 
 


ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۸

مکالمات کوتاه زیر را تمرین کنید.

 

روز بخیرخانم باخ

Guten Tag, Frau Bach

روز بخیر فلیکس, حالت چطوره؟

?Guten Tag, Felix. Wie geht’s

خوبم , ممنون.

Gut, danke

خداحافظ فلیکس.

Auf Wiedersehen, Felix

خداحافظ خانم باخ.

Auf Wiedersehen, Frau Bach

 

صبح بخیر هلموت.

Guten Morgen, Helmut

صبح بخیر لویز. حالت چطوره؟

?Guten Morgen, Luise. Wie geht’s

خوبم, ممنون.

Gut, danke

خداحافظ لویز.

Auf Wiederschauen, Luise

خداحافظ هلموت.

Auf Wiederschauen, Helmut

 

شب بخیر کارل.

Guten Abend, Karl

شب بخیر ناتاشا. حالت چطوره؟

?Guten Abend, Natascha. Wie geht’s

خوبم, ممنون.

Gut, danke

خداحافظ ناتاشا.

Tschüs, Natascha

خداحافظ کارل.

Tschüs, Karl

 
 


ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۸

مکالمات کوتاه زیر را تمرین کنید:

روز بخیر آقای اشنایدر.

Guten Tag, Herr Schneider

روز بخیر ویلهلم, حالت چطوره؟

?Guten Tag, Wilhelm. Wie geht’s

ممنون, خوبم.

Gut, danke

 

روز بخیر خانم بنز.

Guten Morgen, Frau Benz

روز بخیر کارل, حالت چطوره؟

?Guten Morgen, Karl. Wie geht’s

ممنون, خوبم.

Gut, danke

 

روز بخیر دکتر باوور.

Guten Abend, Doktor Bauer

روز بخیر تینا, حالت چطوره؟

?Guten Abend, Tina. Wie geht’s

ممنون, خوبم.

Gut, danke

 

و برای قبل از خواب:

شب بخیر آقای درف.

Gute Nacht, Herr Dorf

شب بخیر نیلز.

Gute Nacht, Nils

 
 


ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۸۸
تمرین زیر درباره سوال کردن و پاسخ دادن درباره محل افراد است. جمله‌های زیر را بلند تکرار کنید.

 

آقای اشنایدر کجاست؟

؟Wo ist Herr Schneider

آقای اشنایدر در آلمان است.

.Herr Schneider ist in Deutschland

پرفسور گلب کجاست؟

؟Wo ist Professor Gelb

پرفسور گلب در آمریکا است.

.Professor Gelb ist in Amerika

معلم کجاست؟

؟Wo ist der Lehrer

معلم در پاریس است.

.Der Lehrer ist in Paris

دانش آموز (مونث) کجاست؟

؟Wo ist die Studentin

دانش آموز در برلین است.

.Die Studentin ist in Berlin

بچه کجاست؟

؟Wo ist das Kind

بچه اینجاست.

.Das Kind ist hier

پدر کجاست؟

؟Wo ist der Vater

پدر آنجاست.

.Der Vater ist da

گزارشگر (مونث) کجاست؟

؟Wo ist die Reporterin

گزارشگر در ورشو است.

.Die Reporterin ist in Warschau

خانم باوور کجاست؟

؟Wo ist Frau Bauer

خانم باوور در دانمارک است.

.Frau Bauer ist in Dänemark

 
 


ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۸۸

جمله‌های زیر را بلند تکرار کنید.

نام شما چیست؟

؟Wie heißen Sie

نام من تینا است.

Ich heiße Tina

نام پدر من کارل است.

Mein Vater heißt Karl

نام شما چیست؟

؟Wie heißen Sie

نام من روبرت است.

Ich heiße Robert

نام پدر من گرهارت است.

Mein Vater heißt Gerhardt

نام شما چیست؟

؟Wie heißen Sie

نام من ویلهلم است.

Ich heiße Wilhelm

نام پدر من ویلهلم است.

Mein Vater heißt Wilhelm

 


ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۸۸

تمرین زیر طریقه سوال کردن درباره افراد را نشان می‌دهد. سعی کنید جمله‌ها را بارها به طور بلند تکرار کنید.

 

او کیست؟

؟Wer ist das

او معلم است.

.Das ist der Lehrer

او کیست؟

؟Wer ist das

او پرفسور (مونث) است.

.Das ist die Professorin

او کیست؟

؟Wer ist das

او دانش آموز است.

.Das ist der Student

او کیست؟

؟Wer ist das

او خلبان است.

.Das ist der Pilot

او کیست؟

؟Wer ist das

او مادر است.

.Das ist die Mutter

او کیست؟

؟Wer ist das

او پدر است.

.Das ist der Vater

او کیست؟

؟Wer ist das

او پرفسور شرفر است.

.Das ist Professor Schräfer

 
 


ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۸۸

تمرین زیر شروع کوتاه و ساده یک مکالمه را نشان می‌دهد. سعی کنید جمله‌ها را بارها به طور بلند تکرار کنید.

 

ببخشید نام شما چیست؟

؟Wie heißen Sie, bitte

نام من براوون است. ورنر براوون

.Ich heiße Braun. Werner Braun

روز بخیر آقای براوون

.Guten Tag, Herr Braun

نام من شیلر است. تانیا شیلر

.Ich heiße Schiller. Tanja Schiller

روز بخیر خانم شیلر

.Guten Tag, Frau Schiller

نام من اشنایدر است

.Ich heiße Schneider

فردریش اشنایدر

.Friedrich Schneider

روز بخیر اقای اشنایدر

.Guten Tag, Herr Schneider

نام من کلر است. ماریان کلر

.Ich heiße Keller. Marianne Keller

روز بخیر خانم کلر

.Guten Tag, Frau Keller

نام من ... است.

...Ich heiße

روز بخیر (اقا/ خانم) ...

...(Guten Tag (Herr/Frau

 
 


ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۸۸

در این بخش شما با طریقه معرفی خود آشنا می‌شوید. برای موثر بودن تمرینات این بخش باید آنها را بارها و بارها تکرار کنید تا بتوانید در شرایط مختلف از آنها استفاده کنید. در صورت امکان تمرین ها را بلند تکرار کنید. دو روش ارائه شده در پایین از نظر معنی تفاوت خاصی با هم ندارند. البته کاربردهای هر روش با روش دیگر کمی متفاوت است اما در ابتدا نیازی به یادگیری آن نیست.

 

نام من گرهارد است

.Mein Name ist Gerhardt

نام من فریدا است

.Mein Name ist Frieda

نام من بوریس است

.Mein Name ist Boris

نام من تانیا است

.Mein Name ist Tanja

نام من ... است

....Mein Name ist

 

نام شما چیست؟

؟Wie heißen Sie

نام من هلموت است

.Ich heiße Helmut

نام من لویزِ است

.Ich heiße Luise

نام من ورنر است

.Ich heiße Werner

نام من گودرون

.Ich heiße Gudrun

نام من ... است.

....Ich heiße

 ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۸۸
 

 

مدرسه

die Schule (n)

'∫u:lə

دانشگاه

die Universität (en)

univεrzi'tε:t

دبیرستان

die Oberschule (n)

'o:b ∫u:lə

کلاس

die Klasse (n)

klasə

(درس) اجتماعی

der Sozialkunde

zo'ts a:l

زیست شناسی

die Biologie

biolo'gi:

فلسفه

die Philosophie

filozo'fi:

زمین شناسی

die Erdkunde

'ed'kndə

ریاضی

die Mathematik

matema'ti:k

هندسه

die Geometrie

geome'tri:

مکانیک

der Maschinenbau

ma'∫i:nənbau

فیزیک

die Physik

fy'zi:k

موسیقی

die Musik

mu'zi:k

نقاشی

die Zeichnung

tsaiçnng

زبان خارجی

die Fremdsprachen

frεmt∫pra:xə

زبانشناسی

die Linguistik

lɪŋ'gɪstɪk

تاریخ

die Geschichte

gə'∫ɪçtə

علوم طبیعی

die Naturwissenschaft

na'tu:vɪs∫aft

روانشناسی

die Psychologie

psyçolo'gi:

جامعه شناسی

die Soziologie

zotsolo'gi:

جغرافیا

die Geographie

geogra'fi:

علوم رایانه

die Informatik

ɪnfɔr'ma:tɪk

اقتصاد

die Wirtschaft

'vɪrt∫aft

شیمی

die Chemie

çe'mi:

هنر

die Kunst

knst

ادبیات

die Literatur

lɪtəra'tu:

 ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۸۸

حرف Ö

حرف Ö صدای نسبتا پیچیده‌ای دارد و فاقد معادل مناسب در زبان فارسی یا انگلیسی است این حرف به دو صورت تلفظ می‌شود.

ö کوتاه: همانطور که گفتم این حرف فاقد معادل مناسب در فارسی است اما برای تلفظ آن باید لب‌های خود را گرد کرده و صدای اُ را تلفظ کنید به طوری که در انتها کمی به او شبیه شود.

Köln

Stöcke

Löffel

Hölle

kœln

tœkə∫

lœfl

hœlə

 

همانطور که دیدید در حروف فونتیک این صدا به صورت œ نمایش داده می‌شود.

 

ö بلند: این صدا نیز شبیه به ö کوتاه اما کشیده‌تر تلفظ می‌شود و بیشتر به صدای او شبیه است. در صورتی که صدای ö به صورت öh در یک کلمه باشد حتما به صورت بلند تلفظ می‌شود.

stöhnen

blöd

Löhne

böse

Flöte

tø:nən∫

blø:t

lø:nə

bø:zə

flø:tə

 

همانطور که دیدید در حروف فونتیک این صدا به صورت ø نمایش داده می‌شود.

" همه درس‌های تلفظ "ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : سه شنبه یازدهم فروردین ۱۳۸۸

در این بخش به طریقه صحیح گفتن تاریخ در زبان آلمانی می‌پردازیم.

در زبان آلمانی نیز مانند زبان فارسی و انگلیسی برای گفتن تاریخ از اعداد ترتیبی (اول, دوم, سوم و ...) استفاده می‌کنیم.

برای ترتیبی کردن بیشتر اعداد تا 19 باید پسوند –ten را به انتهای آنها اضافه کرد و از 20 به بعد از پسوند –sten استفاده می‌کنیم.

برای گفتن یک بازه از تاریخ به صورت «از... تا ...» در آلمانی از vom... bis zum... استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Vom vierten bis zum achten August

از چهارم تا هشتم اوت

Vom zwanzigsten bis zum einunddreißigsten

از بیستم تا سی و یکم

همانطور که گفتم برخی اعداد از برای ترتیبی شدن از قائده پیروی نمی‌کنند. این اعداد به صورت زیر ترتیبی می‌شوند.

ersten

اول

dritten

سوم

siebten

هفتم

achten

هشتم

 

برای نشان دادن اعداد ترتیبی به صورت علامت از یک نقطه در کنار عدد استفاده می‌کنند.

Von 4. bis zum 8. August

از چهارم تا هشتم اوت

Von 20. bis zum 31..

از بیستم تا سی و یکم

 "همه درس‌های گرامر مقدماتی"ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : دوشنبه دهم فروردین ۱۳۸۸

در این بخش به طریقه صحبت کردن درباره آینده خواهیم پرداخت.

مانند فارسی در زبان آلمانی هم می‌توان از زمان حال برای صحبت کردن دربره آینده استفاده کرد. در این حالت باید برای آینده کردن یک جمله از یک قید یا عبارت زمان آینده مانند فردا (morgen) یا هفته بعد (nächste Woche) استفاده کرد.

به جمله‌های زیر توجه کنید:

.Es regnet

باران می‌بارد.

.Morgen regnet es

فردا باران می‌بارد.

.Die Sonne scheint

خورشید می‌درخشد.

.Morgen scheint die Sonne

فردا خورشید می‌درخشد.

.Es schneit

برف می‌بارد.

.Nächste Woche schneit es

هفته بعد برف می‌بارد.

 

 "همه درس‌های گرامر مقدماتی"ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : دوشنبه دهم فروردین ۱۳۸۸

در زبان فارسی یا انگلیسی قیدها و عبارت‌های زمان و مکان معمولا در مکان خاصی از جمله قرار می‌گیرند. در زبان آلمانی مکان عبارت‌ها و قسمت‌های مختلف جمله ممکن است به طور ناآشنایی تغییر کند و این تغییر مکان ممکن است در ابتدا کمی گیج کننده به نظر برسد اما دارای نظم خاصی است.

به جمله‌های زیر توجه کنید. توجه داشته باشید که در جمله‌های ارائه شده morgen یک اسم نیست بلکه یک قید زمان و به معنای فرداست.

Es regnet morgen.
Morgen regnet es.

.فردا باران خواهد بارید

 

Wir machen morgen eine Wanderung.
Morgen machen wir eine Wanderung.

.ما فردا به کوهنوردی خواهیم رفت

 

همانطوری که می‌بینید در هر حال مکان فعل جمله ثابت و در جایگاه دوم است. معنی جمله‌ها تغییر زیادی با هم نمی‌کند اما در جمله‌های حالت دوم تاکید بیشتری بر روی زمان وجود خواهد داشت.

در جمله پایین اتفاق مشابهی در مورد یک عبارت مکانی می‌افتد و می‌بینید که فعل جمله همچنان در جایگاه دوم و دقیقا پس از عبارت مکانی (In München) قرار می‌گیرد.

Es ist oft heiß in München im Sommer.

.هوا معمولا در مونیخ در تابستان گرم است

In München ist es oft heiß im Sommer.

.در مونیخ هوا معمولا در تابستان گرم است

 

 "همه درس‌های گرامر مقدماتی"ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : یکشنبه نهم فروردین ۱۳۸۸

احتمالا قبلا با بیشتر حروف الفبای لاتین در زبان انگلیسی اشنا شده‌اید اما متفاوت از انگلیسی در زبان آلمانی برخی از حروف صدادار به صورت اوملائوت (umlaut) یا دو نقطه دار در کلمات ظاهر می‌شوند که ممکن است در ابتدا شما را کمی گیج کند. باید توجه داشته باشید که حرف اوملائوت هر صدا دارای تلفظی متفاوت از آن صدا است که باید در هنگام تلفظ کردن کلمات به صورت درست تلفظ شود. در برخی از اسامی پس از تغییر اسم به حالت جمع یکی از حروف صدادار آن به صورت اوملائوت ظاهر می شود.

 حرف Ä

این حرف در بیشتر موارد تلفظی مشابه با حرف e دارد. ä در کلمات به دو صورت تلفظ می‌شود.

1) ä کوتاه: در این حالت این حرف مثل e کوتاه تلفظ خواهد شد.

hängen

Bänke

Hände

Männer

hεŋən

bεŋkə

hεndə

mεn

 

طرز نوشتن این صدا نیز در حروف فونتیک مانند e کوتاه و به صورت ε است.

 

2) ä بلند: در این حالت نیز این حرف مانند صدای e بلند تلفظ خواهد شد. در صورتی که ä در جمله به صورت äh و یا ää وحود داشته باشد حتما به صورت کشیده تلفظ خواهد شد.

Währung

kläglich

wählen

Mädchen

vε:rŋ

klε:klɪç

vε:lən

mε:tçən

 

طرز نوشتن این صدا نیز در حروف فونتیک مانند e بلند و به صورت :ε است.

" همه درس‌های تلفظ "ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : جمعه هفتم فروردین ۱۳۸۸

حرف U

حرف u نیز در زبان آلمانی به دو صورت تلفظ می‌شود. این حرف نیز دارای دو ترکیب صدایی کوتاه و بلند است.

1) u کوتاه: این صدا تا حدودی به o کوتاه شبیه است اما بیشتر به صدای او شبیه است.

Geduld

bunt

Schuld

Luft

Mutter

gə'dlt

bnt

lt

lft

mt

 

صدای او کوتاه در حروف فونتیک با علامت  نمایش داده می‌شود.

 

2) u بلند: این صدا تا حد بیشتری به صدای او در زبان فارسی شبیه است و به صورت کشیده تلفظ می‌شود. در صورتی که حرف u به صورت uh در کلمه باشد به صورت اوی بلند تلفظ خواهد شد.

Fuß

Uhr

Schuh

tun

Zu

fu:s

:u

:u∫

tu:n

:tsu

 

صدای او بلند در حروف فونتیک به صورت u: نمایش داده می‌شود.

" همه درس‌های تلفظ "ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : جمعه هفتم فروردین ۱۳۸۸

حرف O

در زبان آلمانی حرف O به دو صورت تلفظ می‌شود.

1) o کوتاه: نوع تلفظ صدای اُ در زبان آلمانی کمی پیچیده است اما به عنوان یک نوآموز تا همین جا که اُ کوتاه را از اُ بلند تشخیص دهید کافیست.

Ort

kochen

Loch

Mord

ɔrt

kɔx

lɔx

mɔrt

 

همانطوری که دیدید اُ کوتاه در حروف فونتیک به صورت ɔ نمایش داده می‌شود.

 

2) o بلند: این نوع از تلفظ اُ تا حدودی بیشتر کشیده می‌شود و در آخر به او شبیه می‌شود. در صورتی که حرف o در کلمه به صورت oo و یا oh داشت مطمئنا o به صورت اُی بلند تلفظ می‌شود.

Loben

Ohr

Boot

hoch

lo:b

:o

                              bo:t

ho:x

 

همانطور که می‌بینید در حروف فونتیک o بلند به صورت o: نمایش داده می‌شود.

" همه درس‌های تلفظ "ارسال توسط علی شهدوست
 
تاريخ : چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۸۸

حرف I

در زبان آلمانی حرف I به دو صورت تلفظ می‌شود.

1) I کوتاه: I کوتاه در زبان آلمانی مانند ایی کوتاه در انگلیسی تلفظ می‌شود. به این صورت که کوتاه تلفظ شده و تا حدودی به صدای  اِ شبیه است.

hinter

Himmel

schlimm

Kind

Wind

'hɪnt

hɪml

∫lɪm

kɪnt

vɪnt

 

صدای ایی کوتاه در حروف فونتیک به صورت ɪ نوشته می‌شود.

 

2) I بلند: این صدا همانطور که نامش پیداست حالتی کشیده از صدای ایی است. در صورتی که حرف I در یک کلمه به صورت ie و یا ih وجود داشته باشد به طور حتم صدای ایی بلند خواهد داشت.

schieben

Fliege

ihr

Tiger

Liter

∫i:b

'fli:gə

:i

ti:g

li:t

 

صدای ایی بلند در حروف فونتیک به صورت :i نمایش داده می‌شود.

" همه درس‌های تلفظ "ارسال توسط علی شهدوست

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان